RECHTSHULP VOOR IEDEREEN

Neem contact op met Guido Gloudi

Algemene voorwaarden van Gloudi Advocatuur te Lelystad

I. Definities


A.
Gloudi Advocatuur, mr. G.J.A.M. Gloudi, gevestigd te Lelystad, advocaat handelende onder de naam Gloudi Advocatuur; 


B.
Cliënt: de contractspartij van Gloudi Advocatuur; 


C.
Het kantoor: mr. G.J.A.M. Gloudi en de op basis van een arbeidsovereenkomst aan Gloudi Advocatuur verbonden natuurlijke personen; 


D.
Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredigheid of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten als sub E en F bedoeld – die Gloudi Advocatuur voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen; 


E.
Verschotten: de kosten die Gloudi Advocatuur in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt; 


F.
Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

II. Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

III. Opdracht


A.
Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door Gloudi Advocatuur is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Gloudi Advocatuur slechts worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat; 


B.
Een opdracht bij zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp wordt pas door Gloudi Advocatuur aanvaard indien door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging wordt afgegeven. Gloudi Advocatuur kan met de cliënt overeenkomen dat de opdracht eerder wordt aanvaard en wel onder voorbehoud op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp. Bij de afwijzing van de toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand wordt de cliënt aangemerkt als betalende cliënt en wel vanaf het moment van de aanvaarding van die opdracht; 


C.
Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan Gloudi Advocatuur te zijn verleend, dat wil zeggen dat de cliënt ermee instemt, dat Gloudi Advocatuur de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor; 


D.
Alle opdrachten worden voor en namens Gloudi Advocatuur aanvaard. Het bepaalde in de artikelen 404, 407 lid 2 en 409 lid 1 BW wordt terzijde gesteld.

IV. Declaratie 


A.
Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd;


B.
Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht;


C.
Gloudi Advocatuur is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht;


D.
In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

V. Betaling 


A.
Betaling van de declaratie van Gloudi Advocatuur dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd; 


B.
Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Gloudi Advocatuur gestelde bankrekeningen dan wel betaling per pin of in contanten (tot op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt; 


C.
De eigen bijdrage van de lichte adviestoevoeging en de bijdrage voor het togagesprek dienen per pin of contact bij het eerste gesprek te worden betaald; 


D.
Indien Gloudi Advocatuur invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van het openstaande saldo – ten laste van de cliënt. 


VI. Aansprakelijkheid 


A.
De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis; 


B.
De in het eerste lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van Gloudi Advocatuur en / of van haar leidinggevende ondergeschikten, waaronder mede wordt verstaan de aan het kantoor verbonden advocaat; 


C.
Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. 


VII. Rechtsverhoudingen 


A.
De rechtsverhouding tussen Gloudi Advocatuur en haar cliënten is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de Nederlandse rechter.

 

VIII. Langdurige afwezigheid

 

A.

In het geval dat mr. Gloudi als gevolg van langdurige afwezigheid niet in staat is om aan de opdracht (verdere) uitvoering te geven, zal de zaak worden waargenomen door mevrouw S.M. Bisram, advocaat in Lelystad.

Download de klachtenregeling

Neem contact op bij vragen

Wanneer er onduidelijkheden zijn over onze algemene voorwaarden, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor in Lelystad. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Vragen? Neem contact op